Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΟΟΣΑ? ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΜΟΙΒΗ, ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΤΟ 1.000.000€?

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4Φ-ΚΡ9 ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε.Υ.Σ.Ε.Δ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μονάδα Β2, Γραφείο 224B
Κάνιγγος 20 101 81
Γ. Πελέκης 210 3824766, εσωτ. 381 gpelekis@gge.gr
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα: 18/02/2013
Αρ. Πρωτ.: 138

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Συμμετοχή – συνεργασία στελεχών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με την Ομάδα Έργου του ΟΟΣΑ για την υλοποίηση του έργου «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν :

1.1. Του Ν.3614/2007[ΦΕΚ Α΄267/3-12-2007] «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
1.2. Του Ν.3840/2010 [ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010] «Αποκέντρωση, απλοποίηση των διαδικασιών
του ΕΣΠΑ 2007-2013»
1.3. Του N.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
1.4. Το άρθρο 5 περίπτωση γ΄ του Ν.Δ.4190/1961(ΦΕΚ 180/Α/1961) “Περί κυρώσεως της
συμφωνίας δια την ίδρυσιν του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ)”
1.5. Του Π.Δ. 397/88 (Φ.Ε.Κ. 185/Α/88) Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου και τις επ’
αυτού τροποποιήσεις.
1.6. Του Π.Δ. 59/96 (Φ.Ε.Κ. 51/Α/96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της».
1.7. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
1.8. Του Π.Δ. 85/2012 [ΦΕΚ 141/Α/21-06-2012] «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
1.9. Του Π.Δ. 86/2012 [ΦΕΚ 141/Α/21-06-2012] «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
1.10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 545/09-11-2012 τροποποίηση της υπ. αριθμ. 235/04-05-2012
απόφασης σχετικά με τη σύναψη Συμφωνίας Συνεισφοράς με τον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το έργο «Εντοπισμός κανονιστικών
εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και
προτάσεις για την άρση τους».
ΑΔΑ: ΒΕΤ4Φ-ΚΡ9

2.2. Την από 14/11/2012 Συμφωνία συνεισφοράς για το έργο μεταξύ του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής
Δημοκρατίας με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την
υλοποίηση του έργου «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε
συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους».
2.3. Το παράρτημα I της ως άνω συμφωνίας συνεισφοράς και ειδικότερα τα αναφερόμενα
στην παράγραφο «Ομάδα έργου» , περί συνεργασίας των στελεχών του ΟΟΣΑ για την
υλοποίηση του έργου του θέματος, με αξιωματούχος που ορίζονται την Ελληνική
Δημόσια Διοίκηση, από τα αρμόδια Υπουργεία, και ενδεχομένως από άλλες δημόσιες
αρχές με αρμοδιότητα και /εξειδίκευση στους επιλεγμένους τομείς ήτοι στους τομείς,
επεξεργασίας τροφίμων, το λιανικό εμπόριο, τα οικοδομικά υλικά, και τον τουρισμό».
2.4. Τα με αριθ. πρωτ. 185/23-01-2013 και 301/01-02-2013 έγγραφα του Γενικού Γραμματέα
Εμπορίου με θέμα «Εκπρόσωποι για ομάδες εργασίες ΟΟΣΑ» με το οποίο ορίζονται τα
στελέχη της Γ.Γ. Εμπορίου, της Γ.Γ. Βιομηχανίας, της Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης, της Γ.Γ.
Τουρισμού και της Γ.Γ. Καταναλωτή που θα συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας του
ΟΟΣΑ.
Αποφασίζουμε
Ορίζουμε για το σκοπό της εκπλήρωσης της απαίτησης του παραρτήματος I της Συμφωνίας
συνεισφοράς για το έργο του θέματος, περί συνεργασίας των στελεχών του ΟΟΣΑ για την
υλοποίηση του ως άνω έργου, με αξιωματούχος που ορίζονται την Ελληνική Δημόσια
Διοίκηση, από τα αρμόδια Υπουργεία, και ενδεχομένως από άλλες δημόσιες αρχές με
αρμοδιότητα και /εξειδίκευση στους επιλεγμένους τομείς ήτοι στους τομείς, επεξεργασίας
τροφίμων, το λιανικό εμπόριο, τα οικοδομικά υλικά, και τον τουρισμό» τα παρακάτω στελέχη,
ως ακολούθως:
Στέλεχος Γενική Γραμματεία Διεύθυνση τηλέφωνο e-mail
Καραθανάση Μαρία Εμπορίου Τιμών Τροφίμων - Ποτών 213-1514200 karathanasi@gge.gr
Νάσσου Αλεξάνδρα Εμπορίου Εμπορικών Οργανώσεων 213-1514454 anassou@gge.gr
Καλογεροπούλου Νατάσσα Εμπορίου Τιμών Βιομηχανικών προϊόντων - φαρμάκων 213-1514206 nkalogeropoulou@gge.gr
Ξανθόπουλος Αναστάσιος Εμπορίου Τεχνική 213-1514467 axanthop@gge.gr
Τσικλίδης Παρασκευάς Εμπορίου Οργάνωσης και απλούστευσης διαδικασιών 213-1514161 ptsiklidis@gge.gr
Παπαδημητρίου Χρυσούλα Αγροτικής Ανάπτυξης Μεταποίησης Τυποποίησης & Π.Ε 210-2124286 ax2u127@minagric.gr
Παντελεάκη Δήμητρα Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΦΕΤ 210-6971582 ppanteleaki@efet.gr
Βαραγκούλη Αναστασία Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΦΕΤ 210-6971543 avaragouli@efet.gr
Κυπραίου Αγγελική Αγροτικής Ανάπτυξης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Ν.Υ 210-2124077 ax2u083@minagric.gr
Παπαδάκη Παναγιώτα Αγροτικής Ανάπτυξης Κτηνιατρικής 210-2125755 ka6u022@minagric.gr
ΑΔΑ: ΒΕΤ4Φ-ΚΡ9
Γεωργία Μπέη Βιομηχανίας 2η Δ/νσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής, 210-6965906 bei.g@ypan.gr
Λαδοπούλου Άντζελα Βιομηχανίας Αν.Τμηματάρχης 2ης Δ/νσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής
210-6965888 ladopouloua@ypan.gr
Δρόσος Γεώργιος Βιομηχανίας Αν.Τμηματάρχης 3ης Δ/νσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής
210-6965965 drososg@ypan.gr
Μιχαλοπούλου Αγγελική Τουρισμού Προϊστ. Νομοθετικού Τμήματος – Συντονιστικό τμήμα
210-3736116 a.michalopoulou@mintour.gr
Μπακοπούλου Ρουμπίνη Τουρισμού Τουριστικών Επενδύσεων - Τμήμα επιχειρησιακών
προγραμμάτων 210-3736120 bakopoulou.ro@mintour.gr
Κωστοπούλου Ελένη Τουρισμού Αν. Προϊστ. Τμήματος Τουριστικής Πολιτικής 210-3736346 Kostopoulou.eleni@mintour.gr
Καπόλος Λουκάς Τουρισμού Τουριστικής πολιτικής και οργάνωσης / τουρ. πολιτικής και Συντονισμού / Τμήμα Νομοθετικού συντονισμού 210-3736137 kapolos.l@mintour.gr
Ντάφλος Απόστολος Καταναλωτή Κοστολόγησης και έρευνας αγοράς 213-1514517  adaflosster@gmail.com
Κοκκίνη Ανδριανή Καταναλωτή Ελέγχων 213-1514192 akokkini@gge.gr Διονυσόπουλος
Γεώργιος Καταναλωτή Προστασίας Καταναλωτή 213-1514184 gdionysopoulos@efpolis.gr
Τσάμη Παρασκευή Καταναλωτή Προστασίας Καταναλωτή 213-1514367 ptsami@efpolis.gr
Πούλος Ιωάννης Καταναλωτή Τεχνικού Ελέγχου 213-1514327 jpoulos@efpolis.gr
Αγγελική Κοσκινά Καταναλωτή Ελέγχων 213-1514290

Οι υποχρεώσεις των ως άνω στελεχών , ως αυτές απορρέουν από το Παράρτημα 2 της ως άνω
Συμφωνίας Συνεισφοράς επιγραμματικά έχουν ως ακολούθως:
Να συνδράμουν την ομάδα του ΟΟΣΑ στην σε βάθος ανάλυση των νόμων και των κανονισμών κάθε τομέα αξιοποιώντας την εξειδίκευσή τους στον τομέα προέλευσής τους
Να λειτουργούν ως σύνδεσμοι , για να διευκολύνουν την πρόσβαση σε άλλους ειδικούς, στοιχεία και/ή πληροφορίες του τομέα εντός του αντίστοιχου φορέα προέλευσής τους
Να διευκολύνουν τις επαφές και τις συναντήσεις με άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους επιχειρηματικών ενώσεων, καθώς και να εντοπίζουν
και να διευκολύνουν τη συγκέντρωση σχετικών στοιχείων και πληροφοριών.
Να συμβάλλουν στην ανάλυση των περιορισμών του ανταγωνισμού στην Ελλάδα και
να παρέχουν κρίσιμη ανατροφοδότηση στην ομάδα του ΟΟΣΑ για συγκεκριμένα,
σύνθετα και τεχνικά θέματα του τομέα τους.
ΑΔΑ: ΒΕΤ4Φ-ΚΡ9
Τα ως άνω στελέχη, της Ελληνικής Δημόσιας τίθεται στη διάθεση της ομάδας του ΟΟΣΑ στη
βάση πλήρους απασχόλησης, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους κυρίως από τα γραφεία τους
στις θέσεις εργασίας που έχουν σήμερα στην ελληνική δημόσια διοίκηση (π.χ. μέσω
τηλεδιασκέψεων και e-mail), αλλά επίσης, κατόπιν αιτήματος της ομάδας του ΟΟΣΑ και σε
ειδικές περιπτώσεις, στις εγκαταστάσεις της ομάδας εργασίας στην Αθήνα
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι αξιωματούχοι θα αποκτήσουν ουσιαστική
γνώση για τις τεχνικές και τις μεθόδους μέτρησης των περιορισμών του ανταγωνισμού ,
θα είναι σε θέση να εργάζονται ανεξάρτητα και να διευθύνουν έργα απλοποίησης στον
τομέα της ειδικότητάς τους και θα γίνουν ειδικοί στη δημιουργία καλύτερων
κανονιστικών πλαισίων του αντίστοιχου φορέα προέλευσής τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ.
Κ.Χατζηδάκη, Νίκης 5-7, Αθήνα, 10180
2. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
κ. Αθ.Σκορδά,
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων κου Σεραφείμ Τσόκα, Νίκης 5-7, Αθήνα, 10180
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, κου Στ. Κομνηνού
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, κου Σπ. Ευσταθόπουλου
6. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κου Μόσχου Κορασίδη,
Αχαρνών 2, Αθήνα, 10176
7. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, κου Δημ. Μελά,
Αχαρνών 2, Αθήνα, 10176
8. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τουρισμού, κου Αναστ. Λιάσκου, Αμαλίας 12, Αθήνα, 10557
9. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, κου Γεωρ. Στεργίου
10. Αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση στελέχη Δημόσιας Διοίκησης
11. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, υπόψη Προέδρου Κου Σωτ.
Μασγανά
12. ΟΟΣΑ, Οδός Αντρέ Πασκάλ (Andre - Pascal ) 2, Παρίσι, ΤΚ 75775
13. Εσωτερική διανομή
i. ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ / Προϊσταμένη Υπηρεσίας, Σαμπάνη Καλλιόπη, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα, 10181
ii. ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ / Μονάδα Β2, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα, 10181

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου