Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ-Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΕΙ. Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ?ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου " Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α. Ο Πολιτισμός είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της εθνικής ιδιοσυστασίας και το καλύτερο μέσο για την προβολή μιας σύγχρονης, γνήσιας και ολοκληρωμένης εικόνας της ελληνικής πραγματικότητας.
 Ο Ελληνικός Πολιτισμός βασίζεται -το έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη -πρώτον, στη διαχρονική του συνέχεια, χωρίς αποκλεισμό περιόδων που στο παρελθόν έχουν πέσει θύματα μιας ιδεολογικής χρήσης της ιστορίας και δεύτερον, στη συνέργια όλων των επί μέρους εκφάνσεών του, η συνύπαρξη και η κοινή δράση των οποίων πολλαπλασιάζει την ισχύ του.

Στο πλαίσιο αυτό η πολιτιστική κληρονομιά είναι η βάση κάθε άλλης πολιτιστικής πρωτοβουλίας και το ενεργό βίωμα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος αντλεί από την πολιτιστική κληρονομιά έμπνευση και αυτοπεποίθηση. Τη σέβεται χωρίς να καθυποτάσσεται σ' αυτήν.
 Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρεί μια "οριζόντια" παρέμβαση σε όλα τα κεφάλαια της πολιτιστικής πολιτικής, επιφέροντας -όπου αυτό έχει φανεί αναγκαίο μέσα από την καθημερινή πράξη -νομοθετικές μεταβολές χρήσιμες για τη στήριξη και την ανάπτυξη της πολιτιστικής πολιτικής.
….
Ι. Στο χώρο του βιβλίου:
..
3. Καθιερώνεται η ενιαία τιμή βιβλίου.

 Άρθρο 1

Εθνική Πολιτική Βιβλίου - Λογοτεχνικά Βραβεία και συναφή ζητήματα
Παράγραφος 3: Με τη διάταξη αυτή που σκοπό έχει την αποτροπή φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού στη διάθεση στο κοινό βιβλίων που εκδίδονται στην Ελλάδα προβλέπεται ο καθορισμός "ενιαίας" ανώτατης και κατώτατης τιμής πώλησης στο κοινό των βιβλίων που εκδίδονται στην Ελλάδα, η διαδικασία του καθορισμού της τιμής αυτής από τον εκδότη, καθώς και κυρώσεις για την παράβαση του περιορισμού αυτού. Η διάταξη αυτή προστατεύει επιπλέον την ποιότητα της βιβλιοπαραγωγής και τα βιβλιοπωλεία (ιδίως τα περιφερειακά) όχι μόνον ως επιχειρήσεις αλλά και ως εστίες πολιτισμού. Η ενιαία τιμή βιβλίου ισχύει στις συντριπτικά περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Συμβούλιο των Υπουργών Πολιτισμού της Ε.Ε..

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,                                   ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Α. Παπαδόπουλος                               Γ. Παπαντωνίου

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Β. Παπανδρέου                                   Κ. Λαλιώτης

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                        ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                   ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γ. Αρσένης                                          Μ. Παπαϊωάννου

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Ε. Γιαννόπουλος                                 Ε. Βενιζέλος

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ              ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Φ. Πετσάλνικος                                   Δ. Ρέππας

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Σ. Τζουμάκας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
 Εθνική πολιτική βιβλίου - Λογοτεχνικά βραβεία και συναφή ζητήματα
….
3.α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκδίδει βιβλία στην Ελλάδα οφείλει να καθορίζει την τιμή διάθεσής τους στο κοινό, καθώς και τις πρόσθετες παροχές που μπορούν να προσφέρονται στο κοινό και να ενημερώνει για την τιμή και τις πρόσθετες παροχές όσους προμηθεύονται αντίτυπα του βιβλίου για διάθεση στο κοινό.
Απαγορεύεται η διάθεση βιβλίων στο κοινό από τον ίδιο τον εκδότη τους ή από τρίτο σε τιμή που υπερβαίνει την τιμή που καθορίστηκε από τον εκδότη ή είναι μικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιμής αυτής, η προσφορά στο κοινό κατά τη διάθεση του βιβλίου προσθέτων παροχών που δεν καθορίσθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω από τον εκδότη, καθώς και η διαφήμισή της κατά παράβαση των απαγορεύσεων αυτών.
Όταν η επιχείρηση διάθεσης βιβλίων στο κοινό είναι εγκατεστημένη σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα χιλιομέτρων από την έδρα του εκδότη του διατιθέμενου βιβλίου, η διάθεσή του μπορεί να γίνεται σε τιμή που υπερβαίνει έως πέντε τοις εκατό (5%) την καθορισμένη από τον εκδότη τιμής διάθεσής του στο κοινό.
β. Ο εκδότης μπορεί να ανακαθορίζει την τιμή διάθεσης του βιβλίου στο κοινό. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να ενημερώσει για την τιμή αυτή όσους προμηθεύονται ή έχουν προμηθευτεί αντίτυπα του βιβλίου για διάθεσή τους στο κοινό. Όσοι προμηθεύονται ή έχουν προμηθευτεί αντίτυπα του βιβλίου για περαιτέρω διάθεσή τους στο κοινό, υποχρεούνται να τα διαθέτουν σε τιμή που δεν υπερβαίνει τη νέα τιμή που καθορίστηκε από τον εκδότη ούτε είναι μικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιμής αυτής. Η υποχρέωση αυτή αρχίζει δεκαπέντε ημέρες από τότε που έλαβε γνώση του ανακαθορισμού εκείνος που διαθέτει τα βιβλία στο κοινό.
Όταν ο εκδότης του βιβλίου ανακαθορίζει την τιμή διάθεσής του σε ύψος χαμηλότερο της τιμής που είχε αρχικά καθοριστεί, οφείλει κατ' επιλογή αυτών που έχουν προμηθευτεί αντίτυπα για διάθεσή τους στο κοινό είτε να τους καταβάλει ως αποζημίωση τη διαφορά ανάμεσα στην παλαιά και στη νέα τιμή επί τον αριθμό των αντιτύπων που ο δικαιούχος της αποζημίωσης έχει προμηθευτεί, αλλά δεν έχει διαθέσει ακόμα στο κοινό είτε να δεχθεί την επιστροφή των αντιτύπων, που δεν έχουν ακόμα διατεθεί στο κοινό στην τιμή με την οποία έγινε η προμήθεια των αντιτύπων.
γ. Δεν θεωρείται υπέρβαση της καθορισμένης από τον εκδότη τιμής διάθεσης του βιβλίου στο κοινό ή αμοιβή για συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό κατά τη διάθεση του βιβλίου.
δ. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων ισχύουν και για τα βιβλία που επανεκδίδονται αναμορφωμένα από τον προηγούμενο εκδότη τους ή από άλλον.
ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισμού ρυθμίζεται ο τρόπος γνωστοποίησης από τον εκδότη της τιμής διάθεσης του βιβλίου, καθώς και κάθε αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου λεπτομέρεια.
στ. Στους περιορισμούς των προηγούμενων εδαφίων δεν υπόκειται η τιμή διάθεσης βιβλίων στο συγγραφέα τους, στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., σε κάθε νομικό πρόσωπο που εξυπηρετεί κοινωφελείς ή πολιτιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς ή παρέχει τέτοιες υπηρεσίες στο κοινό, καθώς και στις επαγγελματικές οργανώσεις συγγραφέων, εκδοτών και βιβλιοπωλών, εφόσον η διάθεση των βιβλίων δεν γίνεται με σκοπό την εμπορική τους εκμετάλλευση.
ζ. Στους περιορισμούς των προηγούμενων εδαφίων δεν υπόκειται η τιμή διάθεσης βιβλίων στο κοινό, όταν έχει παρέλθει διετία από την τελευταία έκδοσή τους ούτε η τιμή διάθεσης στο κοινό μεταχειρισμένων και ελαττωματικών βιβλίων.
η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισμού, μπορεί να καθορίζεται κάθε χρόνο περίοδος, που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες συνολικά, κατά την οποία δεν θα ισχύουν οι περιορισμοί των προηγουμένων εδαφίων.
θ. Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου επιφέρει τις συνέπειες του άρθρου 1 του ν.146/1914. Την παύση και παράλειψη στο μέλλον της παράβασης μπορεί να αξιώσει καθένας που κατ' επάγγελμα εκδίδει ή διαθέτει στο κοινό βιβλία, καθώς και οι οικείοι επαγγελματικοί σύλλογοι.
Ο παραβάτης των διατάξεων της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος και χρηματική ποινή μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές. Η ποινική δίωξη ασκείται μετά από έγκληση που δικαιούται να υποβάλει όποιος δικαιούται να αξιώσει την παύση και την παράλειψη στο μέλλον της παράβασης των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου