Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ...ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΜΟΙΒΗ, ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ 1.000.000€?

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Ορισμός μελών ομάδας εργασίας για τη συνεργασία της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους».
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (Φ.Ε.Κ 93./Α΄/20.04.2011).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 76 «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (Φ.Ε.Κ. 132/Α΄/13.06.2012).
3. Τις υπ’ αριθ. 235/4.5.2012 και 545/9.11.2012 Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τη σύναψη Συμφωνίας Συνεισφοράς με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την ανάθεση σε αυτόν του έργου ««Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκριμένους
τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους».
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Ε366/21.12.2012 επιστολή της Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφορικά με τη συνεργασία των δύο αρχών και τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου.
Ο Πρόεδρος
Κότσικα 1Α & 28ης Οκτωβρίου, 104.34 Αθήνα
Πληροφ.: Π. Σχοινά, Γ. Καούρα Τηλεφ.: 210 - 88.09.224 , 170 Τηλεομ.:210 - 88.09. 134
Ηλ. Δ/νση: eschina@epant.gr, gkaoura@epant.gr Ιστοσελ.: www.epant.gr
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2013
Αριθ.Πρωτ.:οικ. 295
Προς: όπως ˝ Πίνακας Αποδεκτών ˝
ΑΔΑ: ΒΕΥΙΙΜΞ-ΤΦΙ
5. Το γεγονός ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ως Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού, είναι αρμόδια για την τήρηση των διατάξεων του Ν.3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, (α) εκπροσωπείται στις επιτροπές, ομάδες και τα λοιπά όργανα που λειτουργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και συνεργάζεται με αυτούς σε θέματα ανταγωνισμού, και (β) συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και άλλους δημόσιους φορείς, με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα ελεύθερου ανταγωνισμού και την εν γένει προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού.
6. Το γεγονός ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των κατ’ άρθρο 23 του Ν.3959/2011 γνωμοδοτικών της αρμοδιοτήτων, έχει εκδώσει, κατόπιν σχετικού αιτήματος των καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργείων ή αυτεπαγγέλτως, σειρά γνωμοδοτήσεων για την κατάργηση ή τροποποίηση κανονιστικών ρυθμίσεων που μπορούν να εισαγάγουν εμπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού.
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σε νέα εργαλεία εργασίας, όπως ο «Οδηγός Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού» (competition assessment toolkit) του ΟΟΣΑ, προκειμένου να ενισχυθεί ο γνωμοδοτικός ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συστήνουμε ομάδα εργασίας, η οποία απαρτίζεται από τους κάτωθι υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού:
• Γκάτζιου Άννα, Ειδική Επιστήμονα με ειδικότητα Δίκαιο του Ανταγωνισμού, τοποθετημένη στο Α΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Νομικής Τεκμηρίωσης, με παράλληλη τοποθέτηση στο ανεξάρτητο Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού.
• Καρκάνη Ευτυχία, Ειδική Επιστήμονα με ειδικότητα Δίκαιο του Ανταγωνισμού, τοποθετημένη στο Β΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Νομικής Τεκμηρίωσης.
• Παπαδόπουλο Φώτιο, Ειδικό Επιστήμονα με ειδικότητα Εφαρμοσμένα Οικονομικά, τοποθετημένο στο Β΄ Τμήμα της Α΄ Διεύθυνσης Οικονομικής Τεκμηρίωσης.
• Στεφάτο Ιωάννη, Ειδικό Επιστήμονα με ειδικότητα Εφαρμοσμένα Οικονομικά, τοποθετημένο στο Δ΄ Τμήμα της Β΄ Διεύθυνσης Οικονομικής Τεκμηρίωσης.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα συνεργάζονται με το κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ, από 23 Ιανουαρίου 2013 και μέχρι το πέρας του έργου που έχει ανατεθεί στον ανωτέρω Διεθνή Οργανισμό, βάσει των υπό σημ. 3 Αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και αφορά στον εντοπισμό και στη διατύπωση προτάσεων για την άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό, στους κάτωθι τομείς της ελληνικής οικονομίας:
• Δομικά υλικά
• Επεξεργασία τροφίμων
• Λιανικό εμπόριο
• Τουρισμός
Οι υπάλληλοι, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα παρέχουν καθημερινά εργασία πλήρους ωραρίου στα γραφεία του κλιμακίου του ΟΟΣΑ, στην έδρα του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, επί της οδού Πουλίου αριθ. 6, Αθήνα.
Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Γενική Διευθύντρια της Υπηρεσίας, κ. Διονυσία Ξηρόκωστα, η οποία θα είναι και αρμόδια για θέματα τήρησης ωραρίου, χορήγησης αδειών και βεβαίωσης τυχόν υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων-μελών της ομάδας.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Κυριτσάκης
Πίνακας Εσωτερικής Διανομής (κοινοποίηση με ηλεκτρον. ταχυδρομείο)
- Γραμματεία Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών
- Γενική Διευθύντρια
- Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης
o Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
o Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης
- Ενδιαφερόμενοι Υπάλληλοι
ΑΔΑ: ΒΕΥΙΙΜΞ-ΤΦΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου