Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΟΣΑ, ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΟΤΙ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ Ο ΟΟΣΑ, ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»
ΜΟΝΑΔΑ Α2΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18
Ταχ. Κώδικας : 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες : Μαρία Κονιτσιώτη Τηλέφωνο : 2132018000-2132018048 Fax : 2132018011
Email : mkonitsioti@mou.gr
Ημερομηνία: 04.05.2012
Α.Π.: 1758
Προς: Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΙΑΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΝΙΓΓΟΣ T.K : 10181
ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους" με κωδικό MIS 376551 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),
2. Την υπ. αριθμ. Ε (2007) 5528/09.11.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
3. Τη με αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης και τις με αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ/2041/7-9-2009 (ΦΕΚ 1957/Β/09-09-2009), 28020/1212/30-06-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-07-2010) και
18818/ΕΥΘΥ864/02-05-2011 (ΦΕΚ 1111/Β/03-06-2011) τροποποιήσεις της, καθώς και το Εγχειρίδιο
Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθ. οικ.202/2008 (ΦΕΚ155/Β/1.2.2008) με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ. Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/οικ.1710/19-01-2012 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Ειδικό Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Προϊστάμενο της ΕΥΔ του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και στους Προϊσταμένους Μονάδων αυτής (ΦΕΚ57/Β/25.01.2012).
ΑΔΑ: Β499Χ-ΡΦΨ
6. Το Π.Δ. 65/2011 ( ΦΕΚ 147/Α/27-06-2011) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις σφαλμάτων που
δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 154/Α/05-07-2011
7. Την υπ' αριθμ. 23564/25-11-2011 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΦΕΚ 2741/τ. Β' /25-11-2011, "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη".
8. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρ. πρωτ. 29660/4-12-2009 με την οποία διορίστηκε ο Ειδικός
Γραμματέας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση (ΦΕΚ 528/ΥΟΔΔ/16.12.2009).
9. Τις από 3.4.2008 και 20.3.2009, 1η και 2η αποφάσεις, αντίστοιχα, της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με τις οποίες εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των
πράξεων του/ων Άξονα/ων Προτεραιότητας
10. Τις αποφάσεις της 3ης και της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013».
11. Την με αρ.πρωτ. 1686/27-04-2012 πρόσκληση 65 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», όπως ισχύει.
12. Την με αρ. πρωτ. 229Β/ 02-05-2012 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ 1758/02-05-2012) αίτηση χρηματοδότησης
πράξης με τίτλο «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους τομείς
της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους» προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. και κωδικό ΟΠΣ 376551.
13. Το εγκεκριμένο ΦΑΠ με ημερ. 03-05-2012.
14. Την με αριθμ. πρωτ. 1800/ 03-05-2012 Εισήγηση της ΕΥΔ για την ένταξη της πράξης.
15. Τη διαβίβαση των υπογεγραμμένων ΣΑΟ από τον φορέα με το Α.Π. 233/04-05-2012 έγγραφο
(εισερχ. ΕΥΔ 1835/ 04-05-2012).
16. Την με αρ. πρωτ. 1686/27-04-2012 πρόσκληση (υπ’αρ.65) της ΕΥΔ του Ε.Π. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013»
17. Την υποχρέωση του Δικαιούχου, η οποία απορρέει από το τελευταίο σημείο του άρθρου 3 «Ειδικοί
όροι» της προαναφερόμενης Πρόσκλησης 65, περί μη επικάλυψης του φυσικού αντικειμένου του
παρόντος έργου με τις ενταγμένες ή/και υλοποιημένες πράξεις της πρόσκλησης 8 του ΕΠ «Διοικητική
Μεταρρύθμιση». Αντίστοιχη υποχρέωση δημιουργείται και έναντι των υπολοίπων ενταγμένων
πράξεων της Πρόσκλησης 65.
Αποφασίζει την Ένταξη της Πράξης "Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους" στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 376551
2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης:
2.1. Κωδικός ΣΑ: Ε0588
2.2. Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ05880010
3. Δικαιούχος: Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΙΑΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΔΑ: Β499Χ-ΡΦΨ
4. Κωδικός Δικαιούχου: 1011409
5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Το έργο αφορά στην ανεξάρτητη αξιολόγηση των κανονισμών που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα, με τη χρήση των σχετικών εργαλείων του ΟΟΣΑ (competition assessment toolkit), η διαπίστωση των διατάξεων εκείνων που επιβραδύνουν την επιχειρηματική πρωτοβουλία ως μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και η παροχή προτάσεων για την αλλαγή τους με σκοπό να συμβάλει στον ορθό εντοπισμό των περιορισμών που εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών και που πρέπει συνεπώς να αρθούν ή να τροποποιηθούν.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει κυρίως :
• Αξιολόγηση των περιορισμών του ανταγωνισμού στους νόμους και τους κανονισμούς που επηρεάζουν τους συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας,
• Εντοπισμό των απαιτούμενων αλλαγών στους νόμους και τους κανονισμούς, και προτάσεις για
συγκεκριμένες εναλλακτικές, λιγότερο περιοριστικά ως προς τον ανταγωνισμό μέσα, για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος εκεί που απαιτείται. Το έργο θα επικεντρωθεί σε 4 βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας που αναφέρονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος, και συγκεκριμένα:
επεξεργασία τροφίμων, λιανικό εμπόριο, οικοδομικά υλικά, και τουρισμός. Η λήψη μέτρων για να αρθούν τα ρυθμιστικά εμπόδια για τον ανταγωνισμό στους τομείς αυτούς μπορεί να δημιουργήσει ένα ταχύ θετικό οικονομικό αντίκτυπο για την ελληνική οικονομία. Το Μνημόνιο Συνεννόησης προβλέπει ότι ο έλεγχος θα περιλαμβάνει ρύθμιση σε τομείς όπως οι εγκρίσεις και άδειες, κανόνες υγείας και ασφάλειας, τον αστικό σχεδιασμό και την οριοθέτηση.
Η ανάλυση και αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου θα γίνει μέσω ειδικά σχεδιασμένης μεθοδολογίας την Εργαλειοθήκη Αξιολόγησης Ανταγωνισμού «Competition Assessment Toolkit», την οποία έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ο ΟΟΣΑ με στόχο να βοηθήσει τις κυβερνήσεις στο έργο αυτό. Παρέχει μία
ευέλικτη μεθοδολογία που επιτρέπει τον εκ των προτέρων (ex ante) και εκ των υστέρων (ex post)
έλεγχο των νόμων και των κανονισμών των συγκεκριμένων βασικών τομέων της οικονομίας, για
την ανίχνευση των περιορισμών στον ανταγωνισμό και την αξιολόγηση της ανταγωνιστικής ισχύος των κανονισμών. Η εργαλειοθήκη έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από τις εθνικές υπηρεσίες χωρίς την ανάγκη βοήθειας από χώρες του ΟΟΣΑ, αλλά τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν χρησιμοποιείται από έμπειρα στελέχη του ανταγωνισμού, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα  ακόλουθα στάδια :
1. Συλλογή και κατανόηση σχετικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου (1-2 μήνες μετά την έναρξη του έργου) :
• Εξέταση θεσμικού πλαισίου που δυνητικά επηρεάζει τον ανταγωνισμό των ως άνω αναφερομένων κλάδων
• Συνολική αποτύπωση της κατάστασης του ανταγωνισμού των ως άνω αναφερομένων
κλάδων
2. Αρχική ποιοτική ανάλυση του αποτυπωμένου σχετικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την ανίχνευση σημείων που ενδεχομένως δημιουργούν εμπόδια ανταγωνιστικότητας (3-4 μήνες μετά την έναρξη του έργου):
• Αναγνώριση σημείων που αφορούν έμμεσα ή άμεσα την ανταγωνιστικότητα των ως άνω αναφερομένων κλάδων
• Επιλογή σημείων που χρήζουν περαιτέρω εις βάθος ανάλυση
3. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αναγνωρισθέντων σημείων του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου που δημιουργούν εμπόδια ανταγωνιστικότητας (4-5 μήνες μετά την έναρξη του
έργου):
• Αξιολόγηση των προβλημάτων που δημιουργούν στην ανταγωνιστικότητα (όπως π.χ. δημιουργία
δυσκολιών εισόδου στην αγορά – entry barriers) και σχετική τεκμηρίωση
• Ποσοτική εκτίμηση, όπου είναι δυνατό, του οφέλους από την απομάκρυνση των εν λόγω αναγνωρισθέντων σημείων από το θεσμικό πλαίσιο
• Δημιουργία αναφορών με την ποσοτικοποίηση των προβλημάτων που δημιουργούν τα σχετικά
αναγνωρισθέντα σημείων του θεσμικού πλαισίου
• Αποτύπωση και αξιολόγηση του σκεπτικού ύπαρξης του εν λόγω σημείων και σύνταξη εναλλακτικών προτάσεων
4. Διατύπωση συστάσεων - προτάσεων επανασχεδιασμού/κατάργησης (μέρους) κανονισμών/θεσμικού πλαισίου(6-7 μήνες μετά την έναρξη του έργου):
• Αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό του υφιστάμενου
κανονισμού/θεσμικού πλαισίου
• Σύνταξη εναλλακτικών λύσεων για τις αντιανταγωνιστικές ρυθμίσεις
• Παρουσίαση των συστάσεων - προτάσεων
5. Δημοσίευση τελικών κειμένων και περαιτέρω υποστήριξη (7-10 μήνες μετά την έναρξη του έργου):
• Παρουσίαση της τελικής έκθεσης
• Ανακοίνωση στον Τύπο και άλλη δημοσιότητα
• Παροχή βοήθειας στην ερμηνεία σχετικών προτάσεων και απλοποιημένου θεσμικού πλαισίου με
στόχο την προετοιμασία για την έκδοση βοηθητικών εγκυκλίων και οδηγιών
• Παροχή καθοδήγησης και τεχνογνωσίας στους φορείς που θα κληθούν να εφαρμόσουν την ίδια
μεθοδολογία σε άλλους τομείς της οικονομίας
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)
Η προτεινόμενη πράξη θα υλοποιηθεί σε 1 υποέργο.
Το έργο θα υλοποιηθεί από τον ΟΟΣΑ με σύναψη απ΄ευθείας σύναψη σύμβασης.
6. Παραδοτέα πράξης: Στάδιο 1: Συγκέντρωση του συνόλου των υφιστάμενων σχετικών νόμων και κανονισμών του κάθε τομέα
Στάδιο 2: Συγκέντρωση των βασικών κανονισμών που παρακωλύουν τον ανταγωνισμό σε τομείς και έχουν επιλεγεί για την σε βάθος αξιολόγηση
Στάδιο 3: Εκπόνηση εκθέσεων – αναφορών με τη σε βάθος ανάλυση των επιλεγμένων κανονισμών
Στάδιο 4: Αναθεώρηση των εκθέσεων – αναφορών, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων για το πώς θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός σε κάθε τομέα
Στάδιο 5: Τελική έκθεση για κάθε τομέα
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή Περιγραφή)
Μονάδα Μέτρησης
Τιμή Στόχος 7450
Προτάσεις μείωσης διοικητικών βαρών κατά 25% σε αντίστοιχους τομείς (COM (2007) 23-τελικό)
Αριθμός 4.00 8004
Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις
Αριθμός 4.00
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 43.9 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015
10.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π.
Άμεσες Δαπάνες
1α. Βάσει παραστατικών
i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 936,468.00 936,468.00
ii. ΦΠΑ 0.00
Σύνολο (1) 936,468.00 936,468.00
ΣΥΝΟΛΑ 936,468.00 936,468.00
11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε
936,468.00 Ευρώ
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ανέρχεται σε 936,468.00 ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 936,468.00 ευρώ και Π/Υ(2)
0.0 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται
Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) :
Π/Υ (1) ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0588
Φορέας ΣΑ: 1012800
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:
2012ΣΕ05880010
(νέο έργο Π.Δ.Ε.)
1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1):
936,468.00 (ποσό σε ευρώ).
Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2012
στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 936,468.00
(ποσό σε ευρώ)
ΑΔΑ: Β499Χ-ΡΦΨ
Σελίδα 6 από 6
Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καθηγητής Γκρίτζαλης Στέφανος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, 101 80 ΑΘΗΝΑ
2. ΥΠΑΑΝ / Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Φορέας Χρηματοδότησης), Κάνιγγος 20, 10181 ΑΘΗΝΑ,
Υπόψη κ. Αθαν. Σκούφου,
α.α. Δ/ντή Οικονομικού
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Νίκης 5-7, 101 80 ΑΘΗΝΑ
Εσωτερική Διανομή
1. κ. Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Παντ. Τζωρτζάκη
2. κ. Ειδικό Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, καθ. Στέφ. Γκρίτζαλη
ΑΔΑ: Β499Χ-ΡΦΨ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου