Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΟΣΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟ 1.000.000€ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΔΩΡΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: Β499Φ-1ΣΑ
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Ν. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΥΣΕΔ Εμπ.)
Μονάδα Β1, Γραφείο 436
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)
Πόλη: Αθήνα Ημερομηνία: 04 /05 /2012
Αρ. Πρωτ.: 235
Κάνιγγος 20 101 81
Μ. Μπέρτος 213 1514503 mbertos@gge.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Απόφαση ανάθεσης στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης του έργου «Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους».
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν :
1.1. Του Ν.3614/2007[ΦΕΚ Α΄267/3-12-2007] «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
1.2. Του Ν.3840/2010 [ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010] «Αποκέντρωση, απλοποίηση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-2013»
1.3. Του N.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
1.4. Του Π.Δ. 397/88 (Φ.Ε.Κ. 185/Α/88) Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου και τις επ’ αυτού τροποποιήσεις.
1.5. Του Π.Δ. 27/96 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/96 ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας , Ενέργειας – Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/17-3-04 (ΦΕΚ 85/Α/17-3-04)».
1.6. Του Π.Δ. 59/96 (Φ.Ε.Κ. 51/Α/96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και καθορισμός αρμοδιοτήτων της».
1.7. Του άρθρο 12 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Νοεμβρίου
1.8. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
ΑΔΑ: Β499Φ-1ΣΑ
1.9. Του Π.Δ. 65/2011 [ΦΕΚ 147/Α/27-06-2011] «… συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας…».
1.10. Του Π.Δ. 110/2011 [ΦΕΚ 243/Α/11-11-2011] «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών».
2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την με αριθμ. Β1−4977 (ΦΕΚ 1540/Β/4-8-2008) κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης περί «Σύστασης και οργάνωσης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 210/2011 (ΦΕΚ 844/Β/16-5-2011).
2.2. Την με αριθ. Πρωτ. Β1-7410/27-11-2009 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, περί διορισμού του Στέφανου Κομνηνού του Χαραλάμπους, στη θέση του Γεν. Γραμματέα Εμπορίου.
2.3. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ/1749 [ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008] «Υπουργική απόφαση συστήματος
διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 43804/ΕΥΘΥ/2041/17-09-2009 και με
την υπ’ αριθ. 28020/ΕΥΘΥ/1212/30-06-2010 Υπουργική απόφαση.
2.4. Την με αριθμ. Β3-426/30-11-2011 απόφαση (ΦΕΚ2782/β/12-12-2011), Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του ΥΠΟΙΑΝ.
3. Τα έγγραφα :
3.1. Την με Αρ. Πρωτ. 10624/Γ/2011/14-09-2009 επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β της ΕΥΣΕΔ από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ
3.2. Την από 17-02-2012 επιστολή του επικεφαλής της TFGR - TASK FORCE FOR GREECE προς το ΥΠΑΑΝ.
3.3. Την από 12 04-2012 επιστολή της DG MARKT προς τις ελληνικές αρχές .
3.4. Αναφορές στον Ν.4046/2012 για την «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας », που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου
3.5. Την πρόταση έργου του ΟΟΣΑ προς την Ελλάδα, με αντικείμενο την αξιολόγηση συνθηκών
ανταγωνισμού των νόμων και κανονισμών στην Ελλάδα.
3.6. Τα με αριθμ. πρωτ. 222/27-4-2012 και 223/30-04-2012 ΕΥΣΕΔ Εμπ., Υπηρεσιακά σημειώματα του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου για ενέργειες της Υπηρεσίας ως δυνητικού δικαιούχου της θεματικής δράσης με τα συνημμένα σ’ αυτό έγγραφα και στοιχεία.
3.7. Το με αριθμ.πρωτ. 207/24-0402012. έγγραφο της ΕΥΣΕΔ Εμπ, προς την ΕΥΔ. ΕΠ. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση», αναφορικά με αίτημα ενεργοποίησης πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης το
οικείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
3.8. Την πρόσκληση αρ.65 με αριθμό πρωτ. 1686/27-04-2012 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Διοικητική Μεταρρύθμιση».
3.9. Το με αριθμ. πρωτ.229Α/2012 ΕΥΣΕΔ Εμπ. έγγραφό μας με θέμα «Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της
πρόσκλησης 65 της ΕΥΔ του ΕΠ. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
3.10. Την με αριθμ. 1758/4-5-2012 απόφαση ένταξης της πράξης στο ΕΠ. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007- 2013».
ΑΔΑ: Β499Φ-1ΣΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο ΥΜ Ε
Α. Την ανάθεση στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ που εδρεύει στη Γαλλία, οδός Αντρέ Πασκάλ (Andre-Pascal) αριθ. 2, Παρίσι ΤK 75775 της υλοποίησης του έργου:
«Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους ».
Β. Αντικείμενο του έργου θα είναι
1. Συλλογή και κατανόηση σχετικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου (1-2 μήνες μετά την έναρξη του έργου) :
 Εξέταση θεσμικού πλαισίου που δυνητικά επηρεάζει τον ανταγωνισμό των ως άνω αναφερομένων κλάδων
 Συνολική αποτύπωση της κατάστασης του ανταγωνισμού των ως άνω αναφερομένων κλάδων
2. Αρχική ποιοτική ανάλυση του αποτυπωμένου σχετικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την ανίχνευση σημείων που ενδεχομένως δημιουργούν εμπόδια ανταγωνιστικότητας (3-4 μήνες μετά την έναρξη του έργου):
 Αναγνώριση σημείων που αφορούν έμμεσα ή άμεσα την ανταγωνιστικότητα των ως άνω αναφερομένων κλάδων
 Επιλογή σημείων που χρήζουν περαιτέρω εις βάθος ανάλυση
3. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αναγνωρισθέντων σημείων του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου που
δημιουργούν εμπόδια ανταγωνιστικότητας (4-5 μήνες μετά την έναρξη του έργου):
 Αξιολόγηση των προβλημάτων που δημιουργούν στην ανταγωνιστικότητα (όπως π.χ. δημιουργία δυσκολιών εισόδου στην αγορά – entry barriers) και σχετική τεκμηρίωση
 Ποσοτική εκτίμηση, όπου είναι δυνατό, του οφέλους από την απομάκρυνση των εν λόγω αναγνωρισθέντων σημείων από το θεσμικό πλαίσιο
 Δημιουργία αναφορών με την ποσοτικοποίηση των προβλημάτων που δημιουργούν τα σχετικά
αναγνωρισθέντα σημείων του θεσμικού πλαισίου
 Αποτύπωση και αξιολόγηση του σκεπτικού ύπαρξης του εν λόγω σημείων και σύνταξη εναλλακτικών προτάσεων
4. Διατύπωση συστάσεων - προτάσεων επανασχεδιασμού/κατάργησης (μέρους) κανονισμών/θεσμικού πλαισίου(6- 7 μήνες μετά την έναρξη του έργου):
 Αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό του υφιστάμενου
κανονισμού/θεσμικού πλαισίου
 Σύνταξη εναλλακτικών λύσεων για τις αντι-ανταγωνιστικές ρυθμίσεις
 Παρουσίαση των συστάσεων - προτάσεων
5. Δημοσίευση τελικών κειμένων και περαιτέρω υποστήριξη (7-10 μήνες μετά την έναρξη του έργου):
 Παρουσίαση της τελικής έκθεσης
 Ανακοίνωση στον Τύπο και άλλη δημοσιότητα
 Παροχή βοήθειας στην ερμηνεία σχετικών προτάσεων και απλοποιημένου θεσμικού πλαισίου με στόχο την προετοιμασία για την έκδοση βοηθητικών εγκυκλίων και οδηγιών
 Παροχή καθοδήγησης και τεχνογνωσίας στους φορείς που θα κληθούν να εφαρμόσουν την ίδια
μεθοδολογία σε άλλους τομείς της οικονομίας (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)
Η προτεινόμενη πράξη θα υλοποιηθεί σε 1 υποέργο. Το έργο θα υλοποιηθεί από τον ΟΟΣΑ με σύναψη απ΄ ευθείας σύναψη σύμβασης.
Παραδοτέα του Έργου
Στάδιο 1: Συγκέντρωση του συνόλου των υφιστάμενων σχετικών νόμων και κανονισμών του κάθε τομέα
Στάδιο 2: Συγκέντρωση των βασικών κανονισμών που παρακωλύουν τον ανταγωνισμό σε τομείς και έχουν επιλεγεί για την σε βάθος αξιολόγηση
Στάδιο 3: Εκπόνηση εκθέσεων – αναφορών με τη σε βάθος ανάλυση των επιλεγμένων κανονισμών
Στάδιο 4: Αναθεώρηση των εκθέσεων – αναφορών, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων για το πώς θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός σε κάθε τομέα
Στάδιο 5: Τελική έκθεση για κάθε τομέα
ΑΔΑ: Β499Φ-1ΣΑ
Δ. Διάρκεια Υλοποίησης του Έργου
Η ολοκλήρωση της ανάλυσης και παρουσίαση των συστάσεων – προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σε 6 έως 7 μήνες. Η ομάδα έργου του ΟΟΣΑ θα συνεχίσει να συνδράμει τις ελληνικές αρχές για 3 με 4 μήνες ακόμα, προκειμένου να:
• Ολοκληρώσει τις εκθέσεις-αναφορές
• Βοηθήσει με την ερμηνεία των συστάσεων με στόχο την προετοιμασία τυχόν της παρακολούθησης της πολιτικής (δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν προετοιμασία των νομοθετικών κειμένων),
• Παρέχει καθοδήγηση και τεχνογνωσία στους φορείς που θα κληθούν να εφαρμόσουν την ίδια μεθοδολογία σε άλλους τομείς της οικονομίας.
Συνολικά η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 10 μήνες.
Ε. Πληρωμή
Για την εκπόνηση του έργου καταβάλλεται στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ αμοιβή (ανταποδοτική χορηγία, σύμφωνα με τις ειδικές διαδικασίες που διέπουν τον Οργανισμό, ως Διεθνή Οργανισμό κατά το άρθρο 12 του Π.Δ. 60/2007) ύψους εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οχτώ ευρώ (936.468,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή οποιουδήποτε άλλου φόρου ή κράτησης, ως ακολούθως:
1. 30 % με την υπογραφή της σύμβασης .
2. 50% με την παραλαβή των Εκθέσεων – Αναφορών του σταδίου 3 του Έργου , από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και
3. 20% μετά την παραλαβή των τελικών εκθέσεων του κάθε τομέα (Στάδιο 5 του Έργου)
Το έργο χρηματοδοτείται από την Πράξη με κωδικό MIS: 376551
ΣΤ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου θα συγκροτηθεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του θεματικού έργου.
Ζ. Οι ειδικότεροι όροι ως προς την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης Ανάθεσης (ιδίως (α)
όροι εκπόνησης της Έκθεσης όπως ομάδα έργου, μεθοδολογία, (β) όροι καταβολής χορηγίας
κλπ) θα περιληφθούν στη Σύμβαση που θα καταρτισθεί μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την ελληνική νομοθεσία και είναι συμβατά με τη φύση και το νομικό καθεστώς του Οργανισμού ως Διεθνούς Οργανισμού.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ ), έχει ενταχθεί με κωδικό ΟΠΣ 376551 και ο προϋπολογισμός θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 058/8 με κωδικό πράξης ΣΑ 2012ΣΕ05880010.
Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑ: Β499Φ-1ΣΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
- Γραφ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Κα Α. Διαμαντοπούλου
- Γραφ. Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, κου Κ. Ξυνίδη
- Γραφ. Γεν. Γραμ. Εμπορίου, κου Στ. Κομνηνού
- ΟΟΣΑ ,οδός Αντρέ Πασκάλ (Andre-Pascal) αριθ. 2, Παρίσι ΤK 75775
- Υπεύθυνος Πράξης, κ. Λιώρης Δ/ση Εμπορικών Οργανώσεων
- Δ/νση Οικονομικού ΓΓΕ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Προϊσταμένη Ε.Υ.Σ.Ε.Δ Εμπ.
- Ε.Υ.Σ.Ε.Δ Εμπ., Μον Α,Β1 & Γ
ΑΔΑ: Β499Φ-1ΣΑΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΣΟΦ-670 9/11/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου